Versjon 2.2.1.115

Feil som er rettet:
 • Enkelte omstendigheter gjorde at det oppsto feil ved åpning av filer som var laget av versjon 2.2.0.112
Versjon 2.2.0.112

Nyheter, alle versjoner:
 • Støtte for XP-skins for en god del kontroller, de resterende mer XP-liknende
 • Rapportgenerering går svært mye raskere
 • Skriv ut-funksjonen skriver nå ut det som vises av rapporter uten å generere ny rapport hver gang
 • Nye kontroller for alder, varighet og dato med avkrysningsbokser
 • Knapper for å sette inn notater integrert i verktøylinjen for raskere tilgang
Nyheter, fullversjon:
 • Knapper for å sette inn standardisert administratortekst (Ctrl+A) og atferdskommentarer (Ctrl+B)
 • Liste over standard tekster kan settes inn direkte, eller man kan skrive inn egen tekst
 • Teksten formateres automatisk med mellomrom før og etter og stor eller liten forbokstav basert på sammenhengen teksten settes inn i
 • Ctrl+? setter inn [?] i svarteksten
 • Ctrl+Alt+O vil åpne sist åpnede fil (første fil i hurtiglista)
 • Fjern standarddata: sletter alle registrerte standarddata
 • Egen dialog for rask registrering av reaksjonstid på alle plansjer
 • Innstillinger: mulighet for individuell tilpasning av programfunksjoner
 • Sideskift mellom utskriftseksjoner: hvis satt vil hver seksjon i Alle data-rapporten begynne på ny side
 • Begrens utregning til et gitt antall svar: hvis satt vil kun det oppgitte antall svar bli tatt med fra hver plansje, gir mulighet for å følge regelen om at fem svar er nok per plansje også i de tilfeller hvor dette ikke ble gjort i utspørringen; rapporten oppgir antall utelatte svar
 • Automatisk lagring: lagrer data automatisk når man skrifter side (Person, Skåring, Resultater) eller går fra en plansje til en annen (gjelder kun når man har åpnet en fil, altså ikke for ny fil eller standardverdier)
 • Vis alltid skåringliste ved svarendring: hvis satt vil man alltid gå til skåringslisten hver gang man setter inn, flytter eller sletter et svar
 • Når skåringssiden velges, går til: gir tre valg: 1. Sist valgte: viser det som ble vist sist gang, 2. Skåringsliste: viser alltid skåringsliste, 3. Svartekst: viser alltid svartekst, og 4. Notat: viser alltid notat.
 • Språk: valg av språk er flyttet fra hovedmenyen
 • Markering av ufullstendig skåring: hvis nåværende skåring er ufullstendig vil dette markeres i statusfeltet sammen med plansjen den første ufullstendige skåringen befinner seg
 • Antall svar i nåværende protokoll vises på statuslinjen
 • Nye rapporter:
 • Svar med skåring: viser svartekst med skåring etter hvert svar
 • Struktur: oversikt over variabler i stil med CS' Structural Summary, samt oversikt over de variabler som er relevante for Killingmos ego-funksjonvurdering, begge med en rekke nye variabler
 • Ekstern rapport: mulighet for å lese inn ekstern fil for å lage rapport
Feil som er rettet:
 • Hurtigsvar på II, Blodflekker: Blod ble ikke satt riktig
 • Hurtigsvar på X, Fyrverkeri: Nat manglet
 • Hurtigsvar på X, BH: riktig innhold er Obj
 • Spontansvarfeltet forble grått når man gikk fra tilleggssvar
 • Hjelpfilen ble ikke funnet under alle installasjonstyper
 • Plansjenummer ble ikke vist i skåringsliste hvis første registrerte svar var kommentar, tilleggssvar eller trukket svar
 • Post-Rorschach-data ble i noen tilfeller ikke lagret
 • Bredde på rapportene gikk av og til ut over sidebredden
Versjon 2.1.2.101

Nyheter
 • To nye variabler i utvidet variabelsett og dataeksport:
 • M+: M.Gd + M.Md + M.Absd
 • M++: M.Gd + M.Md
 • Svartekst formateres automatisk
 • DS kun mulig å skåre på de plansjene denne skåren eksisterer
 • Ctrl+R slår rotasjon av og på
 • Nøkkelfeltet i registreringsdialogen er merket for å unngå misforståelser om hvor nøklene skal legges inn
Feil som er rettet
 • Spontansvarfeltet er nå lukket for skriving ved tilleggssvar i alle tilfeller
 • Endring av skåringstype til Original eller Fasit gir advarsel kun dersom disse typene eksisterer innen samme versjon av et skåringssystem, ikke bare at de er innen samme skåringssystem
Versjon 2.1.1.97

Nyheter
 • To nye hurtigtaster: Shift+Insert setter inn kommentar, Shift+Alt+Insert setter inn tilleggssvar
 • Høyere kontrast på varighetskontrollen som fungerer bedre under enkelte Windows Skins
Feil som er rettet
 • Piltastene endrer ikke lenger svar under endring av skåringsinformasjon
 • Ctrl-Pil opp/ned fungerer også etter skårer er valgt med musa
 • Mindre rettelse i beregning av prøveperiode
 • Rapporter genereres ikke lenger dobbelt ved direkte utskrift
 • Manglende Nat-skåre under hurtigsvar på II lagt til
 • Feil font i enkelte elementer i hjelpfilen
Versjon 2.1.0.94

Nyheter:
 • Komplett engelsk versjon med hjelpfil
 • Språk velges ved første oppstart og senere i programmet
 • Nytt lisenssystem: fullversjonen fås nå med enbruker- og flerbrukerlisens
 • Optimalisert for nettverksinstallering (flerbruker, nettverksversjon)
 • Nytt registreringssystem med mer oversiktlige dialoger og med mer informasjon underveis
 • Nye registreringsnøkler med høyere sikkerhet
 • Koblingen mellom Bl og AgC er fjernet
 • P kan nå skåres på VIII selv om plansjen er rotert sidelengs
 • Felt for spontanfasesvartekst er dimmet ved tilleggssvar
 • Lange filnavn blir forkortet i tittellinjen slik at slutten av navnet vises
 • Nye hurtigtaster:
 • Page down: flytter til neste plansje, og fra X til I.
 • Page Up: flytter til forrige plansje, og fra I til X.
 • Pil høyre: samme som Page down, med mindre du har markøren i spontanfase-, utspørrings- eller notafeltet.
 • Pil venstre: samme som Page Up, med mindre du har markøren i spontanfase-, utspørrings- eller notafeltet.
 • Pil opp: flytter til forrige plansje, med mindre du har markøren i spontanfase-, utspørrings- eller notafeltet. Hvis nåværende svar er det første på plansjen, flytter programmet til siste svar på forrige plansje.
 • Pil ned: flytter til neste svar, med mindre du har markøren i spontanfase-, utspørrings- eller notafeltet. Hvis det nåværende svar er det siste på plansjen, flytter programmet til første svar på neste plansje.
 • Ctrl+Pil opp: flytter til forrige svar.
 • Ctrl+Pil ned: flytter til neste svar.
 • Insert: setter inn nytt svar på nåvFrende plansje.
 • Ctrl-Insert: flytter til neste plansje og setter inn nytt svar (mest passende å bruke når neste plansje er tom, ellers vil det nye svaret bli satt inn sist).
 • Alle tekstfelter har nå rullefelt på sidene
 • Lagre som og Lagre resultater som: referansenummer kommer automatisk som forslag til filnavn
 • Endret bakgrunnsfarge på enkelte kontroller som skapte problemer med noen XP-skins
 • Ny kontroll for registrering av alder
 • Ugyldige filnavn fjernes fra listen over nylig brukte filer ved oppstart
 • Programmet er mindre minnekrevende
 • Ny verktøymeny samler alle valg som har med instillinger og registrering å gjøre
 • Egen dialog med registreringsinformasjon
 • Programmet kan avregistreres innenfra programmet
Installering:
 • Felles engelsk installasjonsfil for alle språkversjoner
 • Avinstallering fins som snarvei i programgruppen
 • Asesta Conversion Utility er inkludert i installeringsfilen
Versjon 2.0.7.70

Feil som er rettet:
 • Rettet feil under Windows XP hvor tredje knapperad på skåringssiden ble borte
 • Absd slås nå av når man velger en annen kognitiv avviksskåre som ikke gir absurd organiseringsnivå
 • Fjernet markerings- og kopieringsknapper på resultatsiden, da disse ikke var virksomme
 • Fjernet feil som i visse tilfeller ga medlingen "''is not a valid integer" ved oppstart
 • Mindre kosmetiske og indre justeringer
Versjon 2.0.6.96

Feil som er rettet:
 • Rettet feil ved veksling mellom skåringsvisning, svarvisning og notatvisning
Versjon 2.0.5.68

Feil som er rettet:
 • Rettet feil som førte til at skåring av P kunne ikke skrus av uten å endre innholdsskåre.
 • Rettet feil i en overskrift i rapporten ([ScoringType])
 • Rullefeltet dekker ikke lenger rotasjonskolonnen i skåringslisten ved flere enn sju svar
Versjon 2.0.4.64

Feil som er rettet:
 • Feil ved generering av rapport fjernet (ga feilmeldingen "'' is not a valid integer value". Feilen ble introdusert i oppdateringen til 2.0.3.63.
 • Problemer med å sette skåringstype rettet
 • Rapporten viser nå skåringsdato korrekt
 • Justering av bredde for dialoger med lange filnavn
Versjon 2.0.3.63

Feil som er rettet:
 • Feil ved sletting av eneste svar til plansjen rettet
 • Utregning av Wdiff%, Wo%, Wv%, Ddiff%, Do% og Dv% er rettet, antallet av de forskjellige W og D deles nå på hhv. totalt antall W og D, ikke R som tidligere
 • Det er ikke lenger mulig å skrive inn svartekst når det ikke fins noen registrerte svar
 • Skåringer slettes når svartype endres fra hovedsvar til annen type svar
 • Autoskåring rettet slik at om man har FC.Md og skårer CF, så forblir organiseringsnivå Md
 • Mindre justeringer i utregning av EBPer, slik at den nå er helt nøyaktig
 • Portugisiske hint fjernet i datovelgerene
 • Doble oppføringer i malene på plansje VI er fjernet
 • Reaksjonstid beregnes selv om RT ikke er registrert på alle plansjer
 • Gjennomsnittlig reaksjonstid vises som kort, middels, lang eller ekstra lang, den kunstige presisjonen med sekundutregninger er fjernet
 • Intern omorganisering av utregning for organiseringsnivå
Versjon 2.0.2.57

Feil som er rettet:
 • Hint rettet for sjattering (c) og dybde (K), som var byttet om
 • Listen over nylig åpnede filer vises, og lagres kun hvis den ikke er tom
 • Problemer med registrering og sletting av skåringsdato rettet
 • Protokollknappen i øvre menylinje vises nå som nedtrykt
 • Registrering av alder og varighet gjøres nå kun ved å trykke pilene opp og ned; grunnet konverteringsproblemer med denne kontrollen, vil direkte endring med tastatur komme i en senere rettelse
 • Versagen vises ikke lenger hvis man markerer rotasjon for andre enn hovedsvar når det også fins andre hovedsvar
 • Problemer med registrering av diagnosetype er rettet
 • Bredere felter for navn på skåring
Installering:
 • Installasjonsprogrammet er oppgradert til ny versjon. den nye versjonen vil automatisk avinstallere tidligere versjoner ved behov. dette krever at full installering av denne oppdateringen.
 • Oppdateringer vil i fortsettelsen også gjøres av samme installasjonsprogram med en såkalt QuickPatch, noe som gjør det raskt og sikkert å oppdatere selve programfilen uten full installering.
 • Installasjonsprogrammet er nå på norsk.
Versjon 2.0.1.53

Feil som er rettet:
 • Ytterligere endringer i rapportene for å sikre tydelig utskrift på alle skrivertyper
 • Rettet: Fargeskårene blir dimmet når man velger et svar som allerede har fargeskårer
 • Rettet: Hvis et svar slettes som ikke er sist på plansjen, vil nytt svar overskrive siste svar
 • Rettet: Enkelte variabler som er 0 kommer ut som -
 • Rettet: Oversettingsfeil i rapportens topptekst
 • Rettet: Varigheten for opptaket ble presentert som desimaltall i rapporten (riktig tall, men i intern representasjon
Tilleggsprogram:
 • Installeringen inneholder nå også et program for å avregistrere nøkler. dette kan i enkelte tilfeller vFre nødvendig hvis det oppstår problemer i installeringen eller registreringen. Programmet kan også brukes etter man har avinstallert RNR-Program for å fjerne all informasjon om programmet fra maskinen.

Versjon 2.0.1.49

Feil som er rettet:
 • Filnavnet blir nå oppdatert når filen åpnes. Tidligere, hvis en fil ble flyttet og så åpnet i programmet ble den lagret til forrige lokalisering. dette skjedde fordi filnavnet ble lagret i filen.
 • Variabelnavn er nå satt i mørk blå i stedet for rødt, som gjorde at de forsvant på utskrifter fra enkelte laserskrivere.
 • Skåringer som ble konvertert fra versjon 1.1 er fjernet fra listen over skåringer.
 • Tittel blir ikke oppdatert når en fil ikke kan leses.
 • Brukeren får en advarsel hvis filen som åpnes er skrivebeskyttet.
 • Beskrivelsen av filformatet et endret (FileVersion.Description for versjon 2.0).
Installering:
 • Installeringskatalog blir nå brukt riktig. Tidligere ble programmet installert til standardkatalog uansett hva man valgte.
Versjon 2.0.1.47

Endringer fra beta-versjon
 • Nytt filformat. For å sikre framtidig kompatibilitet med andre programmer, er filformatet blitt endret. Endelsen for filene er nå .rnr, men formatet er fremdeles Asesta generisk filformat, som vil kunne leses av andre framtidige Asesta-programmer.
 • Siste fil legges til listen over nylig åpnete filer.
 • Versagen markeres korrekt på skåringssiden når det ikke er noen hovedsvar
 • Hurtigsvar på plansje VII og X fikset
 • Bedre sikring mot feil i utregninger. Enkelte omstendigheter som kunne føre til kræsj i utregningene blir nå håndtert.
 • Utregning av reaksjonstid (RT) virker.
 • Sumvariabler viser nå 0 i stedet for -.
 • Hjelpfiler er ferdigstilt.
 • Eksportfunksjonen er ferdig (kun fullversjon). Funksjonen er delt i to, en intern som eksporterer data fra en fil, og en ekstern som eksporterer fra flere filer. Den eksterne eksporten håndteres av Asesta Conversion Utility, et gratisprogram som lastes ned og installeres separat.
 • Utvidet variabelsett er komplettert med flere variabler. Variablene W:D:Dd, Dd+S%, Lambda, EA, EBPer, Blends, MOR og Lv2 fra CS, videre c-diff:c-vg, H+Hd:(H)+(Hd), VAF, VGF, Ksum og Ksum6.
 • Topp- og bunntekst er lagt til i utskrifter.
 • Liste over nylig åpnede filer lagres til neste gang programmet startes (kun fullversjon).
 • Spørsmål stilles før lagring om man vil lagre nye standardverdier (kun fullversjon). Dette sikrer mot vilkårlig overskriving.
 • Programmet avsluttes nå på en grasiøs måte hvis det ikke er riktig installert riktig (registeroppfrringer mangler)
 • Blod fører til skåring av AgC, ikke AgPast.
 • Filer kan åpnes direkte fra Windows Utforsker (kun fullversjon). RNR-Program-filer blir registrert i Windows ved installering, og kan åpnes ved å bli dobbeltklikket.
 • Signering av filer fungerer. Signaturer gir informasjon om hvilke programmer som har lagret data i filen.
 • Flere kosmetisk endringer av rapportene, bl.a. er overskriftene tydeligere, og tabelljusteringer rettet er opp.
 • Enkelte mindre endringer av knapp- og menytekster.
Følgende filer er lagt til i installasjonen:
 • Snarvei til hjelp-filen
 • Snarvei til Psykomatikk.no sine hjemmesider
 • Snarvei til Asesta.com sine hjemmesider
 • Denne revisjonsfilen
Tilbake til Psykomatikk.no
Webdesign Grønnerød Psykomatikk © 2012
Alle rettigheter forbeholdes