Funksjoner

Følgende data kan registreres:
 • Personopplysninger i form av koder, kjønn, alder og notater
 • Sesjonsopplysninger i form av dato, varighet, sted, administrator og type instruksjon for opptaket
 • Flere testsesjoner kan registreres for samme person, for eksempel testing før og etter terapi
 • Diagnoseopplysninger ved testtidspunktet
 • Post-Rorschach
 • Skåringsopplysninger i form av dato, hvem som har skåret og notater
 • Flere skåringer, for eksempel koskåringer for interskårerberegninger (utføres på bestilling)
 • Reaksjonstid for hver plansje
 • Svartype og rotasjon for hvert svar
 • Svartekst, inkludert kommentarer ved for eksempel Versagen, tilleggssvar og trukket svar
Videre kan man
 • Skåre svar etter RN-Rorschach-systemet med en god del innebygde skåringsregler og kontroller, noe som sikrer best mulig skåring (merk allikevel at mye ikke kan sjekkes av programmet, hver og en er ansvarlig for en riktig skåring!)
 • Bruke skåringsmaler, dvs. velge ferdige skåringer fra en liste over vanlige svar, noe som gir svært rask skåring av mange vanlige svar (må selvfølgelig brukes med forsiktighet, siden mange svar kan avvike noe fra malen)
 • Flytte skåringer fra ett svar til et annet, noe som er nyttig hvis man gjør feil i registreringen av protokollen, eller man registrerer svartekst og skåringer i forskjellige omganger
 • Regne ut alle variabler som er beskrevet i boka "Innføring i Rorschach-metodikk", pluss et sett med tilleggsvariabler som kan være nyttig ved eksperimentelle analyser
 • Lagre protokoller til fil, samt eksportere data til tekst- og datafiler (eksport fra flere filer krever installering av Asesta Conversion Utility, som følger med installeringsprogrammet for RNR-Program, se ellers Asesta.com)
 • Lagre et sett med standardverdier, noe som er nyttig hvis man skal legge inn en gruppe personer med liknende opplysninger
 • Skrive ut alle registrerte opplysninger, skåringer og resultater
 • Begrense utregningen til et maks antall svar per plansje (velges fra 5 til 10), noe som gjør det mulig å følge CS' regel om maks fem svar per plansje
 • Lagre resultatrapporter til fil (riktekst, rtf, kan leses av bl.a. Microsoft Word)
 • Få gratis brukerstøtte via e-post for alle slags problemer
 • Velge språk når man kjøper programmet (for tiden norsk og engelsk) samt andre innstillinger
 • Lagre protokoller til fil (registrerte data blir dog lagret til neste gang programmet startes)
 • Svartekst kan ikke registreres, bare skåringer
 • Lagre standardverdier
 • Eksportere data
 • Skrive ut deler av dataene, f.eks. bare skåringen
 • Lagre resultatene til fil
 • Legge inn flere sesjoner for en person, eller endre navn på sesjonene
 • Legge inn flere skåringer, eller endre navn og type på skåringene
 • Bruke skåringsmaler
 • Flytte skåringer fra ett svar til et annet
 • Regne ut utvidet sett med variabler
 • Laste eksterne rapporter
Tilbake til Psykomatikk.no
Webdesign Grønnerød Psykomatikk © 2012
Alle rettigheter forbeholdes